Нүүр / 21 аймагт ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭЛ 2014 зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгууллаа.

21 аймагт ТҮҮХИЙ ЭД БЭЛТГЭЛ 2014 зөвлөгөөнийг амжилттай зохион байгууллаа.

Îðëîãûí  áàðèìòûã îðîí íóòàãò  àæèëëàæ áàéãàà  Õîëáîîíû òºëººëºã÷äºä олгох, тэдний ажилд үнэлэлт дүгнэлт, мониторинг хийх, шинээр төлөөлөгч томилох, гэрээ хийх  àæëûã 21 àéìàã, 330 ñóìûã õàìðóóëàí  äàðààõ ÷èãëýëýýð 2014 оны 6 дугаар сарын 12-ноос 6 дугаар сарын 28–ны хооронд  àæëûí õýñýã ãàðãàí  ¯ÕÀÀß, Ìàë õàìãààëàõ ñàíòàé õàìтðàí çîõèîí áàéãóóëàâ.Үүнд:

-       Õîâä, Óâñ, Áàÿí –ªëãèé 

-       Õºâñãºë, Áóëãàí, Îðõîí, Ñýëýíãý, Äàðõàí   

-       ªâºðõàíãàé, Áàÿíõîíãîð, Ãîâü-Àëòàé, Çàâõàí, Àðõàíãàé

-       Õýíòèé, Äîðíîä, Ñ¿õáààòàð

-       Ãîâüñ¿ìáýð, Äîðíîãîâü, ªìíºãîâü, Äóíäãîâü

Ýíý   àæëûí õ¿ðýýíä  826тºëººëºã÷èéí ¿íýìëýõ ñóíãàæ,  399òºëººëºã÷ øèíýýð òîìèëîãäîæ, íèéòäýý ñóðãàëò, ñåìиíàðò  5 ãàðóé ìÿíãàí õ¿í  õàìðàãäàâ.